Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

100% udziałów należy do Gminy Miasta Opole.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 142.896.000,00 zł

Udziały w kapitale zakładowym – 285 792 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 142.896.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Opole.

 

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasta Opole

Rada Nadzorcza

- Iwona Mąkolska – Frankowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Wiesław Wróblewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Kamil Minkner – Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

Zarząd

- prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala – Prezes Zarządu

Prokurenci

- Małgorzata Jasińska

- Damian Kolarczyk

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje