Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

100% udziałów należy do Gminy Miasta Opole.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 134.611.000,00 zł

Udziały w kapitale zakładowym – 269 222 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 134.611.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Opole.

 

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasta Opole

Rada Nadzorcza

- Małgorzata Stelnicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Andrzej Trybuła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Wiesław Wróblewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd

- prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala – Prezes Zarządu

Prokurenci

- Małgorzata Jasińska

- Damian Kolarczyk

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje